भन्टामा लाग्ने मुख्य कीराहरू र तिनको रोकथाम

भन्टामा लाग्ने मुख्य किराहरु डाँठ तथा फलको गवारो, लाही, सेतो सुलसुले जस्ता किराहरुको समाधान गर्ने उपायको बारेमा जानकारी यस ज्ञान सामाग्रीमा दिइएको छ

Download
Collections Agriculture Cultivation Pest and Disease Management Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2015
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal