बोडी खेतीमा लाग्ने रोग, कीरा र यिनको व्यवस्थापन

बोडी खेतीमा विभिन्न किसिमका कीरा तथा रोगहरु लाग्दछन् । ती मध्ये भाइरसजन्य रोग प्रमुख हुन् ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal