बोडी खेतीका लागि जग्गाको तयारी र मलखाद व्यवस्थापन

बोडी खेती गर्दा जग्गा तयारीको बेलामा राख्नुपर्ने मलखादको तरिका बारे स्पष्ट हुने ।बोडी खेतीका लागि आवश्यक मलखादको मात्रा र गुणस्तरका बारेमा स्पष्ट हुने ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal