बाइसाइकल एम्बुलेन्स

यस जानकारी पुस्तिकामा बाइसाइकल एम्बुलेन्सका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समाबेश गरिएको छ । बाइसाइकल एम्बुलेन्स यातायात को आपतकालिन प्रविधी हो, जसले ग्रामीण तराईबासिहरुका लागि बिरामी परेका बखत नजिकको स्वास्थ केन्द्रसम्म यातायात सेवा पुर्याउदै आएको छ ।

Download
Collections Bicycle Trailers and Rickshaws Bicycles Human-powered Carrying Devices Practical Answers Transport and Infrastructure United Kingdom
Issue Date 2014
Format Manual
Rights Holders Practical Action