बाँझोपन

बाँझोपन विभिन्न कारणहरुबाट शरीरमा उत्पन्न हुने एउटा अवस्था हो । गाईभैंसी र प्रजनन् उमेर पुगेका बाच्छी÷पाडीले साँढे÷राँगो खोज्दै नखोज्ने, वा खोजेको खोज्यै गर्ने, बाली लगाए पनि सधैं उल्टिने अवस्थालाई बाँझोपन भनिन्छ । यो विशेष गरेर उन्नत जातका दुधालु पशुहरुमा बढी हुने गर्दछ ।

Download
Collections Livestock Livestock - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2012
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal