फर्सी बाली समूह तरकारीमा लाग्ने मुख्य रोग तथा कीराहरू र तिनको नियन्त्रण

साधारणतया फर्सीको रातो खपटे, थोप्ले खपटे, लाही, फल कुहाउने औंसा, पतेरो आदि फर्सी बाली समूहका तरकारीमा आक्रमण गर्ने मुख्य कीराहरू हुन् । तिनीहरूको छोटकरी विवरण यस ज्ञान सामग्रीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

Download
Collections Agriculture Cultivation Pest and Disease Management Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2014
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal