प्रतिकूल समयमा पशु आहारका लागि गाजो/ हे बनाउने प्रविधि