प्याज खेतीमा लाग्ने रोग कीरा र तिनको व्यवस्थापन

प्याज खेतीमा देखिने कीराहरू मध्ये थ्रिप्स सबैभन्दा विनाशकारी सानो कीरा हो । यसका पखेटा नरिवलका पात जस्ता झल्लर किसिमका हुन्छन् र यो खैरो रङ्गको हुन्छ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal