पालुङ्गो तथा मेथी

यस ज्ञान सामग्रीमा पालुङ्गो तथा मेथीको परिचयका साथ साथै यसका जातहरू, बीउदर, माटो तथा बीउ छर्ने विधि, मलखाद तथा जमिनको तयारी, गोडमेल, सिंचाइ बाली संरक्षण तथा रगिङ, उत्पादनका बारेमा पनि छोटकरीमा व्यख्या गरिएको छ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2015
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal