निर्माण सामग्री खरीद गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु

यस भिडियोमा निर्माण सामग्री (बालुवा, ढुङ्गा, रोडा, काठ) खरीद गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु बारेमा समावेश गरिएको छ।

Download
Collections Cements and Binders Construction Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2017
Format Video
Rights Holders Practical Action, Nepal