निर्माण सामग्री खरीद गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु १

यस ज्ञान निर्माण सामग्रिमा (इट्टा, सिमेन्ट, जस्ता पाता, फलामे डण्डी) खरीद गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु बारेमा समावेश गरिएको छ।

Download
Collections Cements and Binders Construction Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2017
Format Infographic
Rights Holders Practical Action, Nepal