निमको विषादी बनाउने र कीराहरु नियन्त्रण

यस ज्ञान सामाग्रीमा निमको बिषादी बनाउने तथा यसको प्रयोगद्वारा किराहरुको नियन्त्रन गर्ने तरिका बारेमा जानकारी समाबेश गरिएको छ

Download
Collections Agriculture Cultivation Pest and Disease Management Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2015
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal