तरकारी उद्यम विकास सहयोगी पुस्तिका

यस ज्ञान सामग्रिमा सुदूर पश्चिम क्षेत्रका कृषकहरुलाई व्यवसायिक कृषि खेतीमा लाग्न प्रोत्साहन तथा उत्पादित तरकारीको उपभोग गरि आफ्नो परिवारको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने बारेमा समावेश गरिएको छ।  

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2015
Format Manual
Rights Holders Practical Action, Nepal