तरकारीको बेर्ना तयारी र रोपण

नर्सरी बनाउने स्थान घाम लाग्ने, निकासको व्यवस्था भएको, बार–बन्देज भएको र सजिलै हेरचाह गर्न सकिने हुनुपर्दछ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal