गाजर खेतीमा लाग्ने मुख्य रोग तथा कीराहरू र तिनको नियन्त्रण

गाजर खेतीमा लाग्ने रोगहरु विभिन्न किसिमको हुन्छ जस्तै डढुवा वा अल्टरनेरिया डडुवा, सरकसपोरा डढुव, पाउडरी, मिल्डयु, भाईरस रोग र कीराहरुको नियन्त्रण तथा समाधान गर्ने जानकारी यस ज्ञान सामग्रीमा समाबेश गरीएको छ ।

Download
Collections Agriculture Cultivation Pest and Disease Management Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2014
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal