गाईभैँसीलाई दाना र घाँस मिलाएर दिने तरीका

सामान्यतया गाईभैँसीलाई आहाराको व्यवस्था गर्दा पशुको शारीरिक तौलको २.५ देखि ३ प्रतिशत बराबर हुने सुख्खा पदार्थ उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसको अर्थ १०० किलो तौल भएको पशुको लागि ३ किलो जति सुख्खा पदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यसरी आहारा उपलब्ध गराउदा घाँस र दानाको व्यवस्था तपशिल बमोजिम गर्न सकिन्छ ।

Download
Collections Livestock Livestock - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2012
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal