गहुँ खेती

रासायनिक मलको प्रयोग गहुँमा बढी प्रचलित छ । ३ के.जी. युरिया, ५.५ के.जी. डी.ए.पी. र १.५ के.जी. म्युरेट अफ पोटास प्रतिरोपनीका दरले अन्तिम जोताइको बेला प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal