खुर्सानी बाली टिपाइ (भित्र्याउने र बजार व्यवस्थापन)

खुर्सानी पटक–पटक गरी धेरै पटक भित्र्याउन सकिन्छ । खुर्सानी बाली टिप्दा लागेका कोपिला तथा फूलको नोक्सान नपुग्ने गरी टिप्नु पर्दछ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal