खुर्सानी खेतीका लागि जग्गाको तयारी र मलखाद व्यवस्थापन

खुर्सानी खेतीका लागि उचित तरिकाले जग्गा तयारी गर्ने बारे स्पष्ट हुने ।खुर्सानी खेतीमा खाद्यतत्वको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको बारेमा स्पष्ट हुने ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal