खुर्सानीका मुख्य कीराहरू र रोगहरू

खुर्सानीमा लाग्ने थ्रिप्स, फेद कटुवा, गवारो जस्ता किराहरु तथा एन्थ्य्राकनोज, ढडुवा गुजुमुजे भाइरस जस्ता रोगहरुकोे बारेमा जानकारी यस ज्ञान सामाग्रीमा समाबेश गरिएको छ

Download
Collections Agriculture Cultivation Pest and Disease Management Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2015
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal