केरामा लग्ने रोग र त्यसको उपचार

केरामा लाग्ने मुख्य रोगहरूमा पानामा ओइलाउने, बन्ची टप, पातको थोप्ले, गुवो मर्ने, कोत्रे र गानो कुहिने रोग प्रमुख हुन् ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2014
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal