केराको विरुवा चयन, त्यसको वृक्षारोपण र सिँचाइ

केराको विरुवा टिस्यू कल्चर र सकरहरुवाट प्रशारण गर्न सकिन्छ । टिस्यू कल्चरको विरुवा लगएमा पछि समस्या कम आउने हुन्छ । सर्करवाट खेती गर्दा केराको लगाउने सकर श्रावण–भाद्रमा निस्केका तरवारे सकर (कधयचम कगअपभच) छनौट गर्नु पर्छ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2014
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal