केराको भण्डारण र परिवहन

अरु देशमा पैठारी गर्ने फलहरुलाई ग्रेडिड्ड गरेर ठूला साना फलहरुलाई अलग अलग गर्नु पर्दछ । निर्यात गरिने फलहरुलाई काट्नासाथ बेनोमाईल नाम विषादीले उपचार गरेर सफा गरी ओवानो गराएर ५–१० के.जी. का प्याकहरु बनाउनु पर्दछ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2014
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal