केराको पाक्ने अवस्था

केरा सामान्यत २५० से.ग्रे. भन्दा बढी तापक्रममा आफै पाक्दछ । जाडो मौसममा र ठण्डा तापक्रममा केरा आफै नपाक्ने हुुुँदा पकाउनु पर्ने हुन्छ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2014
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal