कुरिलो खेती प्रविधि

यस ज्ञान सामग्रीमा कुरिलो खेतीको परिचय, बृद्धि विकास, हावा पानी, विरुवाको जात, माटो छनौट, गोडमेल, हेरचाह, मलखाद व्यवस्थापन, सिचाई, झारपात गोडमेल, अन्तरबाली, बाली लिने अवस्था र उत्पादनको बारेमा जानकारी समाबेश गरिएको छ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2015
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal