कुरिलो खेतीमा लाग्ने रोग तथा कीराहरु

कुरिलो खेतीमा लाग्ने रोगहरु तथा किराहरु जस्तै कुरिलोको सिन्दुरे ढुसी, कुरिलो ओइलाउने, कुरिलोको लाही, खपटे कीरा, झुसुले कीरा आदिको नियन्त्रण गर्ने उपाय यस ज्ञान सामाग्रीमा समाबेश गरिएको छ

Download
Collections Agriculture Cultivation Pest and Disease Management Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2015
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal