काँक्रो बालीमा लाग्ने रोग र तिनको व्यवस्थापन

काँक्रो बालीमा लाग्ने मुख्य–मुख्य रोगहरु मध्ये सेतो धुलो ढुसी, डाउनी मिल्ड्यू, कोत्रे, गुजमुजे आदि हुन् ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal