काँक्रो खेतीको परिचय र जातको छनोट

काँक्रो खेतीको लागि उपयुक्त हावापानी तथा जग्गा छनोटको बारेमा स्पष्ट हुने ।काँक्रोको महत्व, उपयोग तथा बजारको मागअनुसार काँक्रोको उपयुक्त जातको छनोट बारे स्पष्ट हुने ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal